homekrabičkybalící a kompletační službynáhradní plněníco je sociální pdnikkontakty

PRINCIPY INTEGRAČNÍHO SOCIÁLNÍHO PODNIKU

Úprava principů z roku 2011 schválena expertním výborem TESSEA 10. 10. 2014

PRINCIPY SOCIÁLNÍHO PODNIKU

Obecná definice:

0a) Veřejně prospěšný cíl zaměstnávání a sociálního začleňování osob znevýhodněných na trhu práce formulován v zakládacích dokumentech a naplňován prostřednictvím konkrétních aktivit.

Krabičky – výrobní družstvo má tuto definici v zakládací listině ze dne 10. 2. 2010 nazvané Stanovy družstva článek 1. Úvodní ustanovení:

Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem vytvoření sociálního podniku, který se bude řídit a naplňovat standardy sociálního podnikání a jehož cílem bude vytvářet ve společném zájmu členů stabilní a konkurenceschopná pracovní místa pro osoby se zdravotním znevýhodněním.

1. Sociální prospěch

1a) Zaměstnávání a sociální začleňování osob znevýhodněných na trhu práce.

Krabičky – sociální podnik splňuje podmínku zaměstnávání více než 50 % osob se zdravotním znevýhodněním, smlouva s Úřadem práce ze dne 25. 6. 2018 a je oprávněn poskytovat náhradní plnění dle zákona 435/2004 Sb.

1b) Účast zaměstnanců a členů na směřování podniku.

Zaměstnanci jsou informování o činnosti sociálního podniku na pravidelných pracovních poradách nebo v souvislosti s plněním jednotlivých zakázek.

1c) Důraz na rozvoj pracovních kompetencí znevýhodněných zaměstnanců.

Instruktáž při výkonu práce je nejčastěji používanou metodou, protože jde o nejsnazší a nejběžnější způsob zacvičení nového či méně zkušeného zaměstnance vedoucím či zkušenějším pracovníkem, který předvádí správný pracovní postup. Instruovaný zaměstnanec si pozorováním a napodobováním tento postup osvojí.

Asistování je častou metodou formování pracovních schopností zaměstnance. Školený je přidělen jako pomocník ke zkušenému kolegovi, pomáhá mu při plnění jeho úkolů a učí se od něj pracovním postupům. Postupně se podílí na práci stále větší mírou a větší samostatností, až do doby, kdy je schopen vykonávat práci zcela samostatně. 

Pověření úkolem navazuje na předchozí metodu asistování. Školený zaměstnanec je nadřízeným pověřen splnit úkol, k němuž má předem vytvořeny všechny podmínky a předpoklady. Při plnění úkolu je monitorován pověřeným kolegou.

Rotace práce je metoda, při níž je zaměstnanec po určitou dobu pověřen různými pracovními úkoly z oblastí různých částí firmy. Tato metoda umožňuje získání více dovedností a plynulý zástup zaměstnanců mezi sebou.

Pracovní porady - během pracovních porad, konaných v pravidelných intervalech, se jednotliví pracovníci seznamují s problémy a fakty, sdělují si zkušenosti a názory na diskutovaná témata. V úvodu každé porady bývá vyhodnocováno splnění úkolů zadaných na předchozí poradě.

Individuální vzdělávací plány osobního a pracovního rozvoje – stanovení krátkodobých a dlouhodobých cílů umožňuje postupnou adaptaci na nové pracovní prostředí.

 2. Ekonomický prospěch

2a) Případný zisk používán přednostně pro rozvoj sociálního podniku a/nebo pro naplnění veřejně prospěšných cílů.

Krabičky – v.d. ,Účetní uzávěrka za uzavřený kalendářní rok na www.justice.cz

2b) Nezávislost (autonomie) v manažerském rozhodování a řízení na externích zakladatelích nebo zřizovatelích.

Pro Krabičky – v.d. není relevantní – právnická osoba je družstvo výrobní

2c) Alespoň minimální podíl tržeb z prodeje výrobků a služeb na celkových výnosech.

Krabičky –v.d. - tržby z prodeje výrobků tvoří standardně více než 30% z celkových výnosů viz výsledovka na www.justice.cz

2d) Schopnost zvládat ekonomická rizika.

2e) Omezení nakládání s majetkem - viz stanovy družstva

3. Environmentální a místní prospěch

3a) Přednostní uspokojování potřeb místní komunity a místní poptávky.

Krabičky – v.d. se ve své činnosti orientují na lokální potřeby, nákupy materiálu a služeb jsou od místních dodavatelů.

3b) Využívání přednostně místních zdrojů.

Zaměstnanci podniku Krabičky – v.d. jsou z místní komunity, městských částí Ostravy .

3c) Zohledňování environmentálních aspektů výroby i spotřeby.

Krabičky v.d. využívají pro svoji výrobu materiál od výrobců s certifikátem šetrné výroby papíru nebo lepenky. Veškeré zbytky materiálů jsou k dispozici jako zbytkový materiál pro školy, školky nebo další organizace. Konečný zbytkový materiál je dále zpracován firmou pro zpracování papírového odpadu nebo odvážen do sběrného místa. Stejně tak další odpad je tříděn.

3d) Spolupráce sociálního podniku s místními aktéry.

Krabičky v.d. trvale spolupracují s organizacemi zapojenými do Komunitního plánování

https://www.kpostrava.cz/struktura-kp-v-ostrave/ps-obcane-s-dusevnim-onemocnenim-a-psychosocialnimi-obtizemi/clanky/

Aktuality
Navštivte náš nový eshop