homekrabièkybalící a kompletaèní službynáhradní plnìníco je sociální pdnikkontakty

Vítáme Vás na stránkách výrobního družstva Krabièky a pøejeme Vám hezký a úspìšný den. Doufáme, že informace, které jsou zde uvedeny, Vám pomohou lépe poznat naši firmu, její výrobky a služby.

Krabièky – výrobní družstvo je novì založený kartonážní podnik, který splòuje kritéria sociálního podniku. Tìžištìm podnikatelské èinnosti je pružná malosériová výroba a doplòková výroba obalù a to vèetnì potisku a kompletace výrobkù.

Budeme potìšeni, pokud Vás budeme moci pøivítat mezi našimi zákazníky a jsme pøipraveni Vám nabídnout své služby a zkušenosti.

Aktuality
Navštivte náš nový eshop